Výzva č. 9/2016 - Program 5

05.04.2016 10:19

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 5: Medzinárodné aktivity a mobility na nasledujúce podprogramy:
5.1 - Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2 - Medzinárodné mobility

Prioritou fondu v rámci Programu 5 je podpora projektov medzinárodnej prezentácie, spolupráce a mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu realizovaného na Slovensku.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 29.4.2016.

Oficiálny dokument Výzvy č. 9/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Výzva č. 9/2016 - aktuálna

 

Zdroj: Fond na podporu umenia