Výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

31.03.2017 13:58

Výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

 

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 - 30.6.2017

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 - 29.9.2017

Minimálna výška príspevku nie je stanovená. Maximálna výška príspevku: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 800 000 Eur (pričom výška NFP (zdroj EÚ a štátny rozpočet)) pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy pod písmenom: 

 a) nesmie presiahnuť 800 000 Eur, 

 b), c), d), e) nesmie presiahnuť 760 000 Eur, 

 f) nesmie presiahnuť 720 000 Eur.

Oprávnení žiadatelia: 

- obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), 

- samosprávny kraj, 

- verejná vysoká škola, 

- štátna vysoká škola, 

- súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka), 

- organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy19, štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia), - mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia), 

- Národná diaľničná spoločnosť a. s., 

- Slovenská správa ciest, 

- spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zároveň, osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byt riadne splnomocnená na výkon predmetných úloh. 

V prípade typov aktivít a. a b. sú na realizáciu neinvestičných projektov zo skupiny oprávnených žiadateľov uvedených vyššie výlučne oprávnení: 

- obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), 

- samosprávny kraj.

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT:

V rámci špecifického cieľa 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku sú oprávnené nasledovné typy aktivít:

a. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: akčné protihlukové plány nad rámec legislatívy EÚ, podrobné hlukové mapy pre zaťažené obytné územia, protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;

b. opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v mestách a pod.);

c. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;

d. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;

e. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;

f. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);

g. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.

h. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;

i. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;

j. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Typy aktivít a., b. zamerané na neinvestičné aktivity (tzn. vypracovanie plánov, máp, dokumentov) sa musia realizovať výlučne ako samostatný projekt a nie je možné ich realizovať v kombinácii s typmi aktivít c. až j. Kombinácia typov aktivít a. (neinvestičné projekty) a b. v rámci jedného projektu je možná.

Typ aktivity a. zameraný na investičné aktivity (budovanie protihlukových stien a bariér, protihlukovej výsadby, protihlukovej izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií) je možné realizovať samostatne alebo spolu s typmi aktivít c. až i.

Typy aktivít c. až i. je možné v rámci projektu realizovať samostatne aj vo vzájomnej kombinácii.

Typ aktivity j. sa musí realizovať výlučne ako samostatný projekt. Nie je možné ho realizovať v kombinácii s typmi aktivít a. až i.

Súčasťou typu aktivity b. sú výlučne neinvestičné aktivity - koncepčné dokumenty za účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia: dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v mestách, koncepčné materiály v oblasti zelenej infraštruktúr napr. generálny plán zelene, miestny územný systém ekologickej stability, dokument starostlivosti o dreviny.

Oprávnené na podporu v rámci typu aktivity j. sú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie. V zmysle podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore.