Výzva číslo V. Prezídia Policajného zboru 2016 - bezpečnosť cestnej premávky

08.08.2016 11:27

Základným cieľom výzvy je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území SR.

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov) a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase (v rámci kritérií je uvedené max. 6 mesiacov).

Dotáciu možno poskytnúť na realizáciu opatrení situačnej prevencie v rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Financovanie:

– Disponibilný objem zdrojov je 141 000 €

– Minimálna výška dotácie je 3 000 €

– Maximálna výška dotácie je 24 000 €

Jednou z povinných príloh je v zmysle kontrolného listu aj doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov, najmä vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov.

Oprávnení žiadatelia (subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov):

a) občianske združenie,

b) nadácia,

c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

d) obec,

e) vyšší územný celok,

f) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,

g) právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu a plniaca úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,

h) Slovenský Červený kríž, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), registrovaná cirkev, účelové zariadenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

i) záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

j) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky.

Oprávnené aktivity sú zoradené podľa priorít nasledovne:

1. samostatné nasvietenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov, optické zvýraznenie dopravnými gombíkmi alebo s prerušovaným doplnkovým signálom,

2. osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel podľa vzoru elektronického panelu na premenné prevádzkové informácie Z 12 podľa vyhlášky,

3. nákup mobilných detských dopravných ihrísk a údržba a modernizácia funkčných detských dopravných ihrísk bez potreby vykonania rekonštrukčných prác, ak žiadateľ hodnoverným spôsobom preukáže, že aktívne pôsobí v danej oblasti najmenej po dobu 2 rokov (napr. formou čestného vyhlásenia, iných relevantných dokladov).

V prípade realizácie dopravného značenia predloženie stanoviska z okresného dopravného inšpektorátu PZ alebo krajského dopravného inšpektorátu PZ s vyjadrením k predkladanej žiadosti o poskytnutie dotácie.

Termín uzávierky: 22.9.2016

Pri podaní žiadosti poštou v deň ukončenia výzvy je tento deň dňom prijatia žiadosti. Akceptovaným dokladom je obálka s dátumom podania. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty žiadosť osobne podá na adrese zasielania žiadostí.

Predkladanie žiadostí:

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s povinnými prílohami a náležitosťami podľa platných predpisov na základe výzvy vyhlásenej MV SR v jednom origináli, resp. úradne overenej kópii. Originál s náležitosťami a povinnými prílohami musí byť zviazaný v hrebeňovej alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť očíslované žiadateľom, ich zoznam uvedený na samostatnom kontrolnom liste povinných príloh.

Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie, Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie (prílohu č. 1), Vzor personálnej matice (prílohu č. 2), Kontrolný list povinných príloh a náležitostí k žiadosti (prílohu č. 3) nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?dotacie-1

Výzva č. V PPZ 2016 bola zverejnená na stránke:

https://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2016