Výzva - decentralizovaná podpora

11.11.2016 11:11

Výzva - decentralizovaná podpora

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

UPOZORNENIE: SO IROP pre PO3 zverejnil informáciu o ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY. Podrobnosti sú k dispozícii v časti AKTUALITY, popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie tu (pdf, 400 kB) . Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované.

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Všetky dokumenty k vyššie uvedenej výzve sú skomprimované a k dispozícii v jednom súbore tu (zip, 9 MB).