Výzva Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

01.08.2016 08:35

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 - Príroda a kultúra

  • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility

  • Špecifický cieľ 2.1: Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice
  • Špecifický cieľ 2.2.1: Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb
  • Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 EUR.

Podrobné informácie o výzve sa nachádzajú:  https://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/1-vzva-na-predkladanie-iadosti-o-poskytnutie-fp

Zdroj: https://www.skhu.eu