Výzva k spolupráci pre mestá a obce v rámci projektu BUK

05.06.2014 13:31

Pilotná schéma zavádzania politík integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných piatich mestách a obciach
 

Združenie miest a obcí Slovenska si uvedomuje rezervy miestnej územnej samosprávy v riešení integračnej politiky štátnych príslušníkov tretích krajín. Konsolidácia rozpočtov miestnej územnej samosprávy, vysoká nezamestnanosť, ekonomická kríza a sociálna nestabilita vo vybraných regiónoch Slovenska, ako aj výkon hlavných kompetencií a poskytovanie verejných služieb občanom, určujú priority každodennej prevádzky miest a obcí. Proces cielenej a riadenej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín sa často nachádza na konci zoznamu úloh miest a obcí. 

Miestnu územnú samosprávu je potrebné pripraviť na nárast a trvalé usadenie štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku. ZMOS preto pristúpil k príprave a realizácii projektu BUK, ktorého cieľom je: 

 • identifikovať problémy a bariéry integrácie na lokálnej úrovni
 • zabezpečiť budovanie kapacít formou školení a informačných aktivít v regiónoch
 • zohľadniť a presadzovať integračné lokálne politiky na úrovni všeobecných záväzných nariadení
 • zabezpečiť aplikáciu nariadení do výkonu kompetencií a poskytovania verejných služieb štátnym príslušníkom tretích krajín
 • medializovať problematiku integrácie štátnych príslušníkov 
 

Mestá a obce budú do projektu vybrané na základe výzvy.

Ich zapojenie im otvára príležitosť a garantuje:

 • bezplatnú účasť v tréningovom programe BUK  
 • expertnú pomoc pri analýze prostredia vašej obce/mesta vo väzbe na vybrané politiky integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín
 • odbornú pomoc so spracovaním Lokálneho akčného plánu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 
 • odborný couching pri realizácii pilotnej schémy zavádzania politík integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vašej obci / meste
 • finančné ohodnotenie pre zapojeného zástupcu vašeho mesta/obce, ktorý sa bude aktívne podieľať na príprave a realizácii pilotnej schémy
 • pre vybraných uchádzačov možnosť podieľať sa na symbolicky honorovanej práci otvorenej pracovnej platformy 

 

Mestá budú vybrané aj na základe splnenia hlavnej podmienky, ktorou je zabezpečenia účasti štátnych príslušníkov tretích krajín na realizácii aktivity. 

 

Kompletnú výzvu nájdete v priloženom dokumente.

 

VIAC INFORMÁCIÍ A PODMIENKY VÝZVY ZÍSKATE NA POŽIADANIE NA PROJEKTOVOM ODDELENÍ ZMOS. Kontaktná osoba: Barbara Gindlová, mail: gindlova@zmos.sk / tel.: 0908 333 881 

 

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky 2007 - 2013.
„Solidarita pri riadení migračných tokov“

Zdroj: zmos