Výzva MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality - schválené žiadosti

01.03.2016 10:58

Prinášame informáciu o  projektoch schválených na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

Účelom výzvy bola podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách či propagácie kriminality v médiách. Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Dokumenty na stiahnutie Zoznam všetkých doručených a schválených žiadostí na základe Výzvy MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality (740,8 kB)


zdroj:MV SR