Výzva na obnovu vojnových pamätníkov

03.03.2020 14:30

Úrad vlády SR zverejnil 17. februára 2020 na svojom webovom sídle Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020. Objem disponibilných prostriedkov je 1 milión eur, v prípade veľkého počtu žiadostí je Úrad vlády Slovenskej republiky pripravený po dohode s Ministerstvom financií SR alokáciunavýšiť.

Ako bolo avizované na stretnutí predsedu vlády SR a vedúceho Úradu vlády SR so zástupcami Zväzu protifašistických bojovníkov, ide o podporu činností súvisiacich s obnovou verejne prístupných vojnových hrobov viažucich sa k druhej svetovej vojne, ako aj náhrobkov, pamätníkov, pamätných tabúľ a iných pietnych symbolov alebo pamätných miest, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť v období rokov 1939 - 1945 podľa zákona o vojnových hroboch. Okrem opravy vojnových hrobov, pamätníkov alebo pamätných tabúľ je cieľom poskytnutia dotácií aj všeobecné zvýšenie národného povedomia o boji proti fašizmu a problematike extrémizmu.

Žiadosť o dotáciu môžu podať obec alebo občianske združenie, ktorého predmetom činnosti je zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby v zmysle § 4 ods. 5 uvedeného zákona. Žiadateľ predloží vyplnenú žiadosť a priloží stručný popis projektu – obidva formuláre sú prílohou k záväznej metodike a sú dostupné v elektronickej podobe v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle úradu vlády. Žiadosť spolu s popisom projektu a fotodokumentáciou (3 – 5 fotografií dokumentujúcich stav objektu) zasiela žiadateľ iba elektronickou poštou, teda e-mailom, na adresu: vojnovehroby@vlada.gov.sk.

Termín zasielania žiadostí je do 16. marca 2020.
Všetky úplné žiadosti o poskytnutie dotácie posúdi Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu, opravu a údržbu vojnových hrobov,  ktorá je zložená najmenej z troch členov, a to zo zástupcu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zástupcu Úradu vlády Slovenskej republiky.

Informácia bola zverejnená na stránke: https://www.vlada.gov.sk//urad-vlady-vyhlasuje-vyzvanie-na-obnovu-vojnovych-pamatnikov/