Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“

12.08.2016 11:32

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ č. 3/2010 v znení VZN NSK č. 4/2012 a VZN NSK č. 11/2015, vyhlasuje

Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu  národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2017.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – oddelenie kultúry, žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2017 elektronickou formou prostredníctvom elektronickej služby A.1.41 - Poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok alebo písomne - prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (adresa: Rázusova 2A, 949 01 Nitra).

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle príslušného VZN a podľa Metodického pokynu a zásad, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja:

 

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na čísle: 037/69 259 73, prípadne 69 259 70.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15. 10. 2016.