Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu

25.08.2016 11:56

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2017.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2017 elektronickou formou prostredníctvom elektronickej služby A.1.05-poskytovanie dotácií na kultúru a A.1.14 – Poskytovanie dotácií na šport alebo písomne - prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (adresa: Rázusova 2A, 949 01 Nitra).

Pri spracovaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja:

POZOR: Zvlášť je formulár žiadosti na kultúru a zvlášť je formulár žiadosti na šport!

Prosíme Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť Metodickým pokynom a zásadám vypracovaným v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), alebo na oddelení mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Rázusova 2A, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na číslach: 037/69 259 70 (oblasť kultúry) a  037/69 229 60 (oblasť športu a telesnej kultúry).

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.10.2016.