VÝZVA NA PODPORU KULTÚRNEHO A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU - IROP-PO3-SC31-2016-5

17.10.2016 15:55

Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu!!!Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Prioritná os č. 3 prispieva k tematickému cieľu č. 8 Podpora udržateľnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Spektrum navrhovaných opatrení bude prispievať k riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v kultúrnom a kreatívnom sektore a bude mať pozitívny dopad na uplatnenie kreatívnych talentov na trhu. V oblasti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu regióny SR (na úrovni NUTS 3) vykazujú podobné štrukturálne problémy a potreby, k riešeniu ktorých intervencie tejto prioritnej osi prispejú. Z toho dôvodu táto prioritná os pokrýva všetky kategórie regiónov v SR, t. j. Bratislavský kraj ako región hlavného mesta a viac rozvinutý región a ostatných sedem krajov ako menej rozvinuté regióny.

Špecifickým cieľom 3.1 je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talent a netechnologických inovácií.

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Všetky dokumenty k vyššie uvedenej výzve sú skomprimované a k dispozícii v jednom súbore tu (zip, 9 MB).

Hlavné aktivity

1) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

2) Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení – oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu

3) Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.)

4) Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)

5) Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest.

Podporné aktivity: Riadenie projektu, informovanie a komunikácia, verejné obstarávanie, príprava žiadosti o NFP

Žiadateľ si môže vybrať jednu z uvedených aktivít alebo ich kombináciu, avšak: – hlavná aktivita č. 5 nemôže byť samostatnou aktivitou projektu, iba ako kombinácia s aktivitami 1, 2, 3 alebo 4, – hlavná aktivita č. 2 nemôže byť samostatnou aktivitou projektu, iba v kombinácii s aktivitou 1.

Oprávnený žiadateľ

Právna forma/Konkrétny oprávnený žiadateľ:

  • Fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov – slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena:
    • b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď) a písmena
    • d) pod číslom 8 – Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 – Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia;
  • Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
  • Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2, § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
  • Neziskové organizácie, občianske združenia.

Minimálna výška príspevku na projekt je 50 000 €. Maximálna výška príspevku na projekt je 200 000 €.

Link na kompletné znenie výzvy:

https://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html