VÝZVA NA PODPORU MARKETINGU A SPRACOVANIA PRODUKTOV RYBOLOVU

10.04.2017 10:47

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh.

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

- obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka

- fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnené aktivity:

- Stavebné investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít spojené s úsporou energie alebo znižovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie v objekte spracovateľskej jednotky, vrátane spracovania odpadu

- Investície súvisiace s obstaraním nových, resp. modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií prispievajúcich k úspore energie a znižovaniu negatívneho vplyvu spracovania na životné prostredie. 

Maximálna intenzita pomoci pre mikro, malý a stredný podnik: verejné zdroje 50% a súkromné zdroje 50%

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 7.5.2017

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 7.7.2017

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola: Posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca.

Viac info: TU