Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

04.05.2015 12:14

Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb (PDF)

Dodatok č. 1 k Výzve na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb (PDF) 

Prílohy:

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskoršieho predpisu (PDF)

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR (PDF)

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby v roku 2015 (PDF) 

Oprávnený žiadateľ : OBEC alebo VÚC

dotácie možno poskytnúť na:

a, výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prístupovej komunikácie,

b, výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku kanalizácie alebo prečerpávajúcej stanice

c, výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice,

d, výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského zariadenia,

e, výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku elektrickej prípojky,

f, výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku ČOV,

g, výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku transformačnej stanice,

h, výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku regulačnej stanice plynu.