Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

06.07.2021 10:29

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 30. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb. Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy môže byť len subjekt v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií, a to: obec alebo vyšší územný celok, ktorý požiada o poskytnutie dotácie na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzku v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb. V rámci výzvy je na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z podprogramu „07K08 Podpora regionálneho rozvoja“ k dispozícii 7 000 000,00 eur. V rámci tejto alokovanej sumy je najnižšia výška dotácie 100 000,00 eur a najvyššia výška dotácie 15 % z celkovej hodnoty investície investora, maximálne však 1 500 000,00 eur. Dotáciu možno zvýšiť do 30% z celkovej hodnoty investície investora, ktorý bude vykonávať aj výskumnú a vývojovú činnosť počas najmenej piatich rokov od poskytnutia dotácie. Finančné prostriedky dotácie sú kapitálové výdavky rozpočtovej kapitoly poskytovateľa, ktoré musia byť vyčerpané najneskôr do konca kalendárneho roka 2022.

Dotáciu možno poskytnúť na:
1. výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku:
        prístupovej komunikácie,
        kanalizácie, ČOV, prípojky vody, vodojemu alebo prečerpávacej
        stanice,
        prípojky plynu, hlavný uzáver plynu, regulačná stanica a
        plynárenské zariadenia,
        elektrickej prípojky, transformačnej stanice
2. terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v zóne
vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
3. náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb (body 1+2)
4. geologické práce a archeologický výskum
5. výkup pozemkov pod infraštruktúrou, ktorými sú stavebné objekty a
inžinierske siete,
6. odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužitej nehnuteľnosti v zóne
vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu (vrátane
prístupových komunikácií),
7. rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom
obce pre priemyselnú výrobu (vrátane prístupových komunikácií a
pozemkov),
8. odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v obci alebo
vyššom územnom celku spôsobenom investíciami, ktoré schválila
vláda,
9. úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom,
ktorá zabezpečuje realizáciu účelu podľa mandátnej zmluvy.

Obdobie predkladania žiadostí: 01. 07. 2021 – 31. 08. 2021

Viac informácií k výzve nájdete na tomto odkaze.