VÝZVA NA PODPORU VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

15.12.2016 13:45

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os – programová štruktúra

1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita

1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ

1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Číslo výzvy

IROP-PO1-SC121-2016-12

Dátum vyhlásenia výzvy

06.12.2016

Dátum uzavretia výzvy

  1. kolo: 15.03.2017
  2. kolo: 30.06.2017

Oprávnené aktivity

Hlavné aktivity

B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,

C. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté.

Oprávnený žiadateľ

  • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, samosprávny kraj,
  • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave, ktorému bola vystavená dopravná licencia na prímestskú alebo mestskú pravidelnú verejnú osobnú dopravu)
  • ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém

Oprávnené miesto realizácie projektu

Oprávneným miestom realizácie projektu na území menej a viac rozvinutého regiónu sú ťažiská osídlenia SR prvej a druhej úrovne (bratislavsko-trnavské, košicko-prešovské, banskobystricko-zvolenské, žilinsko-martinské, nitrianske, trenčianske, liptovskomikulášsko-ružombersko-dolnokubínske, lučenecko-rimavskosobotské, michalovsko-vranovsko-humenské, novozámocko-komárňanské, popradsko-spišskonovoveské, považskobystricko-púchovské, prievidzské) – obce, ktoré sú súčasťou ťažísk osídlenia 1. a 2. úrovne tvoria prílohu výzvy č. 10. 

Zoznam oprávnených obcí nájdete na:

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10863

Finančná alokácia výzvy

33 149 361 €

Financovanie projektu

Minimálna a maximálna výška príspevku

Minimálna výška príspevku na projekt nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku na projekt nie je stanovená.

Link na kompletné znenie výzvy

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10863