Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2015

10.09.2015 15:13

Ocenenia možno udeliť osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju NSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta. Cenu možno udeliť občanom Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom.

Kandidát na ocenenie musí byť významnou osobnosťou a všeobecne rešpektovanou autoritou, ktorá má výrazný a dlhodobý podiel na rozvoji a pozitívnej prezentácii NSK.

Nitriansky samosprávny kraj udeľuje tieto ocenenia: Cena NSK, Pamätná plaketa predsedu NSK, Pamätný list predsedu NSK, Ďakovný list predsedu NSK a Čestná pocta predsedu NSK.

Návrhy na udelenie ocenenia musia spĺňať podmienky stanovené vo VZN NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja a ich prílohou musí byť vyplnený a podpísaný formulár, ktorý je súčasťou tohto VZN. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osoby, charakteristiku jej zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. Takto spracované návrhy sa predkladajú na oddelenie kultúry odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK  do 31. decembra 2015.

Bez úplne vyplnenej prílohy návrh nemôže byť akceptovaný.

Otázky spojené s prípravou a podávaním návrhov je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry OVaK Úradu NSK,ktoré sídli na Kupeckej ul. č. 3.
Kontaktná osoba PhDr. Miloš Bača, e-mailová adresa: milos.baca@unsk.sk alebo telefonicky na čísle: 037/69 259 73, prípadne 037/69 259 71 – 2.

Poštová adresa pre zasielanie návrhov na ocenenie: Oddelenie kultúry OVaK Úradu NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Obálku označiť nápisom: NÁVRHY NA OCENENIA NSK