Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2016

12.08.2016 10:33

Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2016                                                                                                                           

Ocenenia možno udeliť osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju NSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta. Cenu možno udeliť občanom Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom.

Kandidát na ocenenie musí byť významnou osobnosťou a všeobecne rešpektovanou autoritou, ktorá má výrazný a dlhodobý podiel na rozvoji a pozitívnej prezentácii NSK.

Nitriansky samosprávny kraj udeľuje tieto ocenenia: Cena NSK, Pamätná plaketa predsedu NSK, Pamätný list predsedu NSK, Ďakovný list predsedu NSK a Čestná pocta predsedu NSK.

Návrhy na udelenie ocenenia musia spĺňať podmienky stanovené vo VZN NSK č. 7/2013 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja a ich prílohou musí byť vyplnený a podpísaný formulár, ktorý je súčasťou tohto VZN. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osoby, charakteristiku jej zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. Takto spracované návrhy sa predkladajú na oddelenie kultúry odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK  do 31. decembra 2016.

Bez úplne vyplnenej prílohy návrh nemôže byť akceptovaný.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2013  Ikona súboru pdf (249.1 KB)

Formulár návrhu na ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja vo formáte pdf  Ikona súboru pdf (34.3 KB) alebo vo formáte doc  Ikona súboru doc (48.0 KB)

 

Otázky spojené s prípravou a podávaním návrhov je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry OVaK Úradu NSK,ktoré sídli na Kupeckej ul. č. 3. Kontaktná osoba PhDr. Miloš Bača, e-mailová adresa: milos.baca@unsk.sk alebo telefonicky na čísle: 037/69 259 73, prípadne 037/69 259 71 – 2.

Poštová adresa pre zasielanie návrhov na ocenenie: Oddelenie kultúry OVaK Úradu NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Obálku označiť nápisom: "NÁVRHY NA OCENENIA NSK".