Výzva na predkladanie PZ na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

21.12.2016 13:51

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os – programová štruktúra

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ

2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Číslo výzvy

IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Dátum vyhlásenia výzvy

21.12.2016

Dátum uzavretia výzvy

28.02.2017

Oprávnené aktivity

a) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre

 • praktické vyučovanie,
 • odborný výcvik,
 • odbornú prax,
 • celoživotné vzdelávanie,
 • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
 • knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

b) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,

c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • stredísk odbornej praxe,
 • stredísk praktického vyučovania,
 • školského hospodárstva

e) zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • stredísk odbornej praxe,
 • stredísk praktického vyučovania,
 • školských hospodárstiev,
 • internátov

Typ aktivity e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v kombinácii s typmi aktivít a) až c).

Typ aktivity b) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v kombinácii s typmi aktivít a) a c).

Oprávnený žiadateľ

 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
 • ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja),
 • mimovládne / neziskové organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby),
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci (fyzické a právnické osoby (podľa §2 ods.2 Obch. zákonníka), stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby).

Oprávnené miesto realizácie projektu

Územná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tejto výzvy je definovaná v súlade s podmienkami IROP na celé územie Slovenskej republiky.

Finančná alokácia výzvy

98 832 378 €

Financovanie projektu

Minimálna a maximálna výška príspevku

Minimálna výška príspevku na projekt nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku na projekt je 4 000 000 €.

Link na kompletné znenie výzvy

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10948