Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD na rok 2017

05.11.2016 10:06

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo výzvu na predkladanie spoločných projektov SR a OECD na rok 2017. Predložiť projekt sú oprávnené aj podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výzva je otvorená do 11. decembra 2016.

MZVaEZ SR na podporu spoločných projektov SR a OECD vyčlenilo v súlade s Uznesením vlády SR č. 480/2014 celkovo 70-tis. eur, ktorými v roku 2017 formou dobrovoľných príspevkov podporí aktivity SR v tejto prestížnej medzinárodnej ekonomickej organizácii. Výzva je otvorená pre všetky ústredné orgány štátnej správy SR, vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií a ďalšie štátne inštitúcie do 11. decembra 2016. Výber spoločných projektov sa riadi „Mechanizmom výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD“, v ktorom je stanovená minimálna výška povinného spolufinancovania na úrovni 25% celkového rozpočtu projektu. Medzi základné kritériá výberu patrí súlad so schválenými prioritami pre pôsobenie SR v OECD na rok 2017, v ktorých je možné nájsť aj sektorové priority relevantné pre rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Aktivity pôsobenia SR v OECD by sa mali v nasledujúcom roku zamerať na:

  1. Inkluzívny a udržateľný hospodársky rast a vyššiu konkurencieschopnosť hospodárstva SR,
  2. Sektorové politiky SR využívajúce odporúčania OECD v kontexte Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020,
  3. Rozvíjanie globálnej agendy s prepojením na spoluprácu s ďalšími medzinárodnými organizáciami (napríklad OSN, Skupina G20, Skupina G7), spolupráca v rozvojovej agende.

Potrebnú súvisiacu dokumentáciu je možné nájsť na  https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/slovensko_v_oecd-spolocne_projekty_slovenska_a_oecd.

Návrhy projektov na MZVaEZ SR predkladá odbor zahraničnej koordinácie MPRV SR, preto v prípade záujmu o predloženie projektu odporúčame kontaktovať sektorovú koordinátorku pre OECD (kristina.gendova@land.gov.sk).