Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na rok 2015

05.03.2015 11:52

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Na internetovej linke nižšie nájdete zákon  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zákon č.  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky otázky týkajúce sa výzvy adresujte na e-mail dotacia.usvrk@minv.sk

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-526

 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-523

 

Dokumenty na stiahnutie
vyzva_dotacna_2015 (334,2 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. h) (90,3 kB) rtf
Popis účelu dotácie (projektu) (69,9 kB) rtf
Štruktúrovaný rozpočet (18,9 kB) xlsx
Kontrolný list povinných náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie (141,0 kB) rtf
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR (203,3 kB) pdf
Záverečná správa o vyhodnotení projektu - vecné vyhodnotenie (113,8 kB) rtf
Finančná správa o realizácii projektu - finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie (121,1 kB) rtf
Formulár rekapitulácie výdavkov - Finančné vyúčtovanie spolufinancovania projektu (219,0 kB) rtf
Formulár rekapitulácie výdavkov - finančné vyúčtovanie dotácie (219,0 kB) rtf
Avízo o platbe (140,2 kB) rtf
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri poskytovaní dotácií na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (286,0 kB) pdf
Monitorovacia správa (23,1 kB) docx