Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2015 – Projekty spolupráce LEADER NSK

04.03.2015 11:19

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2013 vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, pre nasledovné opatrenie :

Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op4

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je 23.04.2015, do 15:00 hod.

Bližšie informácie a podrobnosti sú uvedené vo Výzve a jej prílohách.

Podklady na stiahnutie :

Výzva : (PDF 127,84 kB)

Žiadosť : (RTF 3,49 MB)

Príloha č.7 : (RTF 3,32 MB)

Usmernenie 2 : (PDF 237,41 kB)