Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti ochrany ľudských práv.

13.12.2016 09:28

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Poskytovanie dotácií v oblasti ľudských práv prešlo do pôsobnosti ministerstva spravodlivosti z ministerstva zahraničných vecí od 1.12.2016. Podrobnosti upravuje zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (zákon č. 302/2016 Z.z.).

Oprávnené aktivity:

- Prioritne budú podporované projekty s regionálnym dosahom (celkovým či čiastočným), a projekty zamerané na predchádzanie všetkým formám extrémizmu a radikalizmu.

Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:

a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,

b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,

c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,

d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,

e) podporu vzdelávania a školenia,

f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,

g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,

h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,

i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,

j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,

k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

l) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Oprávnení žiadatelia:

a) obec,

b) vyšší územný celok,

c) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,

d) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,

e) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je právnickou osobou,

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,

h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,

i) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

j) právnická osoba zriadená osobitným predpisom,

k) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,

l) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,

m) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,

n) podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.

Financovanie a spolufinancovanie:

- najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie je 5 000 €,

- najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška poskytnutej dotácie je 50 000 €.

Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 763 500 €.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Podmienky podávania žiadostí:

- Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie predložiť viacero žiadostí o dotáciu, ktoré sa vzájomne líšia, pričom môžu byť zamerané na rovnakú cieľovú skupinu. Každá žiadosť o dotáciu bude posudzovaná samostatne a preto musí obsahovať všetky náležité prílohy a doklady k projektu. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie.

O dotáciu je možné požiadať cez elektronický dotačný systém, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva spravodlivosti:

https://www.justice.gov.sk/dotacie2017/

Vytlačenú, opečiatkovanú a podpísanú žiadosť, ktorá bola registrovaná v elektronickom systéme, spolu so všetkými povinnými prílohami, žiadateľ predkladá v jednom pevne zviazanom origináli (odporúčame pre vlastnú potrebu si vyhotoviť kópiu žiadosti o poskytnutie dotácie).

Termín predkladania žiadostí je 6. február 2017.

Žiadosť zasielaná poštou - rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t. j. 6. február 2017.

Žiadosť musí byť doručená v zalepenej a nepoškodenej obálke, ktorá bude viditeľne označená slovami: „Žiadosť o poskytnutie dotácie LP/2017 – NEOTVÁRAŤ!“.

Predložené žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo spravodlivosti. Menný zoznam členov komisie bude uverejnený na webe ministerstva. Rovnako bude zverejňovaný aj zoznam schválených žiadostí, vrátane výšky a účelu poskytnutej dotácie.

V prípade ďalších otázok kontaktujte Odbor ľudských práv Ministerstva spravodlivosti SR na e-mailovej adrese dotacie@justice.sk prípadne na telefónnom čísle 02/8889 1578.

Výzva a všetky potrebné dokumenty sú dostupné na stránke:

https://bit.ly/2hoGlb7