Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Aktivizácia a podpora mladých NEET

20.06.2017 08:19

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 30 000 000 EUR

Výzva vyhlásená od: 16.06.2017 do: 31.10.2017

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:

Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2017

Termín uzavretia 2. kola 31. 10. 2017

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 2. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy. 

 

Bližšie informácie: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20172.1.101