Výzva na predkladanie Žiadosti o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

21.12.2016 12:52

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os – programová štruktúra

1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita

1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udrţateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ

1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Číslo výzvy

IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vyhlásenia výzvy

21.12.2016

Dátum uzavretia výzvy

 1. kolo: 21.03.2017
 2. kolo: 21.06.2017

Oprávnené aktivity

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

 • A.1. cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami,
 • A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.)
 • A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);
 • A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti

 • B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.

Oprávnený žiadateľ

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), zdruţenie obcí20 , samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
 • ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) – poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
 • mimovládne organizácie.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Zoznam obcí oprávnených na podporu je uvedený v prílohe č. 10 výzvy.

Link: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954

Finančná alokácia výzvy

24 000 000 €

Financovanie projektu

Minimálna a maximálna výška príspevku

Minimálna výška príspevku na projekt nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku na projekt nie je stanovená.

Link na kompletné znenie výzvy

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954