Výzva na predkladanie Žiadosti o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

22.12.2016 11:28

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os – programová štruktúra

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ

2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Číslo výzvy

IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia výzvy

22.12.2016

Dátum uzavretia výzvy

otvorená

1.hodnotiace kolo - 15.5.2017

2.hodnotiace kolo - 15.8.2017

Oprávnené aktivity

a. obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,

b. obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,

c. obstaranie prírodovedných učební,

d. obstaranie polytechnických učební,

e. obstaranie IKT učební,

f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity

Oprávnený žiadateľ

  • organizácia štátnej správy (okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy8 , ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania),
  • obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ základnej školy)
  • samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy,
  • mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy)
  • subjekt zo súkromného sektora (právnická osoba alebo fyzická osoba) 

Oprávnené miesto realizácie projektu

Územná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tejto výzvy je definovaná v súlade s podmienkami IROP na celé územie Slovenskej republiky.

Finančná alokácia výzvy

35 601 822 €

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)