Výzva na predkladanie Žiadosti o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22.12.2016 14:29

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os – programová štruktúra

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ

2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Číslo výzvy

IROP-PO2-SC223-2016-14

Dátum vyhlásenia výzvy

22.12.2016

Dátum uzavretia výzvy

otvorená

1.hodnotiace kolo - 15.5.2017

2.hodnotiace kolo - 15.8.2017

Oprávnené aktivity

a) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre

 • praktické vyučovanie,
 • odborný výcvik,
 • odbornú prax,
 • celoživotné vzdelávanie,
 • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
 • knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

b) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,

c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • stredísk odbornej praxe,
 • stredísk praktického vyučovania,
 • školského hospodárstva

e) zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • stredísk odbornej praxe,
 • stredísk praktického vyučovania,
 • školských hospodárstiev,
 • internátov

Typ aktivity e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v kombinácii s typmi aktivít a) až c).

Typ aktivity b) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v kombinácii s typmi aktivít a) a c).

Oprávnený žiadateľ

 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy)
 • subjekty verejnej správy (samosprávne kraje) a ostatné subjekty verejnej správy (stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja)
 • mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby)
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzické a právnické osoby, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby

Oprávnené miesto realizácie projektu

Územná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tejto výzvy je definovaná v súlade s podmienkami IROP na celé územie Slovenskej republiky.

Finančná alokácia výzvy

98 832 378 €

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)