ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU, ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD A KANALIZÁCIE - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2016-2

15.03.2016 12:04

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 14.3.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

     

Prioritná os 4: 

Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita:

4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Špecifický cieľ:

4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Kód výzvy:

IROP-PO4-SC421-2016-2

Žiadateľ môže predložiť  žiadosť o NFP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy za dodržania podmienky, že projekt, ktorý je predmetom žiadosti o NFP musí mať vydanú hodnotiacu správu projektového zámeru, ktorá je povinnou prílohou žiadosti o NFP. Hodnotiacu správu projektového zámeru vydáva príslušné SO pre IROP v rámci vyhodnotenia výzvy na predkladanie projektových zámerov.

Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os

4– Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita

4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Špecifický cieľ

4.2.1 – Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Číslo výzvy

IROP-PO4-SC421-2016-2

Dátum vyhlásenia výzvy
14.03.2016

Dátum uzavretia výzvy

RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre IROP zverejní sa svojom webovom sídle RO pre IROPwww.mpsr.sk

Oprávnené aktivity

 • rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v obciach okrem prípadov intenzifikácie a modernizácie úpravní povrchových vôd pre veľkokapacitné zdroje, ktoré sú predmetom podpory v rámci OP KŽP,
 • rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach,
 • budovanie verejných vodovodov (okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS),
 • budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia  čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov (s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový),
 • rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na ich kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu;
 • intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov so zohľadnením kvantitatívneho stavu daného vodného útvaru pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu;
 • budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd a to v limitovaných prípadoch, keď nie je technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce pitnou vodou z existujúcich vodárenských sústav v ich bilančnom dosahu.

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

a) verejný sektor (obce, združenia obcí),

b) vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

c) právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Žiadatelia uvedení pod písmenom b) a c) musia s ohľadom na zabezpečenie výkonu verejných úloh (t.j. zásobovania pitnou vodou a odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktoré predstavujú plnenie samosprávnych úloh) spĺňať podmienku, že sú v 100% vlastníctve obcí.

Oprávnené miesto realizácie projektu

celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja

Finančná alokácia výzvy

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 55 000 000 Eur, tá je rozdelená v zmysle Regionálnych územných investičných stratégií jednotlivých krajov (RIÚS) na:

 • Trnavský kraj – 7 992 296,40 Eur
 • Nitriansky kraj – 7 232 847,42 Eur
 • Trenčiansky kraj – 13 501 315,18 Eur
 • Banskobystrický kraj – 9 643 796,56 Eur
 • Žilinský kraj – 3 148 699,58 Eur
 • Prešovský kraj – 8 778 555,13 Eur
 • Košický kraj – 4 702 489,74 Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10024


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)