Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017

05.04.2016 09:42

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017, na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov (ďalej len „žiadosť o podporu“) v termíne

do 30. apríla 2016.

Žiadatelia sú povinní v  kalendárnom roku, kedy podávajú žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov, počas priebehu reštrukturalizácie a 3 roky po vyplatení podpory predkladať na príslušnom regionálnom pracovisku PPA formulár Jednotnej žiadosti, kde uvedú plochy určené na reštrukturalizáciu (viď. str. 6 Príručky pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinárky rok 2016/2017). Žiadosti o podporu, ktoré nebudú obsahovať povinné prílohy a žiadosti o podporu podané po termíne nebudú zo strany PPA akceptované.

PPA ako orgán štátnej správy zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení, v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore v platnom znení a  v  zmysle nariadenia  vlády  Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom. Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017.

Žiadosti o podporu sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

dokumenty na stiahnutie