Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie Opatrenie 3.4.2. „Obnova a rozvoj obcí“

30.04.2015 12:38

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 10641/2015, zo dňa 27.04.2015, zverejnila v časti: PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.4.2 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí“.

Konečný prijímateľ:

  • Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia riešené v rámci Regionálneho operačného programu. Obce nezaradené do pólov rastu podporované v rámci Regionálneho operačného programu sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratmého finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“).