Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

01.03.2017 12:19

Inovácie prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno-vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky. Oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva (relevantné iba pre MSP). V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.
 
Prostredníctvom grantu môžete podporiť priemyselný výskum a experimentálny vývoj, ktorého výsledkom bude prototyp, vyvinutý softvér a pod. S tým je spätá podpora na to nadväzujúcich inovačných opatrení vášho podniku.
 

Kto sa môže zapojiť?

Do tejto výzvy sa môžu ako žiadatelia respektíve partneri zapojiť osoby zapísané v obchodnom registri a osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia:

 • mikro, malé a stredné podniky
 • veľké podniky, ktoré aspoň jednu hlavnú aktivitu projektu budú realizovať prostredníctvom partnera alebo partnerov (aspoň jeden z partnerov musí byť mikro, malý alebo stredný podnik)

Žiadatelia musia ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pôsobiť na trhu aspoň tri roky a partneri aspoň jeden rok. Práce na projekte sa nesmú začať pred predložením žiadosti.
 

Aké projekty je možné podporiť?

Každý projekt musí pozostávať z výskumno - vývojovej časti a inovačnej časti.
Súlad so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) musí byť preukázaný súladom projektu s aspoň jednou zo stanovených špecializačných priorít, ktoré nájdete v prílohe č. 9 tejto výzvy.


Výskumno - vývojová časť:

 • musí sa realizovať minimálne jedna z hlavných aktivít s názvom priemyselný výskum a experimentálny vývoj. Doplnková aktivita je ochrana duševného vlastníctva.
 • musí sa dosiahnuť inovácia minimálne nízkeho stupňa

Výsledkom tejto časti musí byť konkrétny výstup, napr.:

 • hmotný majetok (prototyp zariadenia/výrobku, štúdie, technická výkresová dokumentácia) a/alebo
 • nehmotný majetok (oceniteľné práva, vyvinutý softvér, aktivované náklady na vývoj)


Inovačná časť projektu

 • musí prebehnúť realizácia hlavnej aktivity: realizácia inovačných opatrení
 • realizáciou musí dôjsť k zabezpečeniu následného zhodnotenia a zavedenia do výrobného procesu minimálne jedného z týchto typov inovácie:
  • inovácia produktu
  • inovácia procesu
  • organizačná inovácia
 • musí dôjsť k zabezpečeniu dosiahnutia a následného uplatnenia inovácie, pričom tento proces musí nadväzovať a byť priamym dôsledkom realizácie výskumno - vývojovej časti projektu. Čiže je nutné zabezpečiť prevádzku predmetu projektu, čoho výsledkom bude produkcia nového alebo inovovaného produktu, prípadne aplikácia inovovaného procesu do praxe
 • realizácia musí predstavovať investíciu do hmotných a nehmotných aktív týkajúcich sa:
  • založenia novej prevádzkarne alebo
  • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa tu predtým nevyrábali alebo
  • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne
    

Výška príspevku a intenzita pomoci

 • min. 300 000 €
 • max. 5 000 000 €

Intenzita pomoci vo výskumno - vývojovej časti projektu

Žiadateľ Oprávnené aktivity
Priemyselný výskum Experimentálny vývoj Ochrana práv duševného vlastníctva
Malý podnik 70% (80%*) 45% (60%*) 50%
Stredný podnik 60% (75%*) 35% (50%*) 50%
Veľký podnik 50% (65%*) 25% (40%*) -

*intenzita pomoci, ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami

Intenzita pomoci v inovačnej časti projektu

Žiadateľ Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj
Malý podnik 45% 55%
Stredný podnik 35% 45%
Veľký podnik 25% 35%


Celkové financie pre výzvu:

 • 200 000 000 €
   

Uzavretie výzvy:

Výzva je otvorená do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov. Uzatváranie jednotlivých hodnotiacich kôl bude v týchto termínoch:

 • uzavretie 1. kola - 15. mája 2017
 • uzavretie 2. kola - 31. júla 2017
 • uzavretie 3. - n. kola - v dvojmesačnom intervale od uzavretia posledného kola

Zaradenie výzvy:
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Prílohy k výzve:

 

Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie NFP (vrátane záväzných formulárov)

 

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

 

Príloha č. 3 –Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 2

 

Príloha č. 4 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

 

Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

 

Príloha č. 6 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

 

Príloha č. 7 - Identifikácia synergie a komplementarity

 

Príloha č. 8 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

 

Príloha č. 9 - Špecializačné priority v zmysle RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY