VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov OPKZP-PO4-SC431-2017-19

27.02.2017 10:08

19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Dátum vyhlásenia: 27.02. 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

19. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty: 

 subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond; 

 subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie; 

 verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: 

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na: zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu: 

 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; 

 modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie; 

 inštalácia systémov merania a riadenia; 

 zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“); 

 inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce a, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov, t. j.:

- administratívne budovy, 

- budovy škôl a školských zariadení v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s výnimkou budov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a zároveň

 realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy, 

 opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; 

 obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy. 

 realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovane vo výške minimálne 30 %; 

 projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania. 

Pod pojmom verejná budova sa pre účely tejto výzvy rozumie budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy. 

Oprávnené nie sú projekty, v rámci ktorých bude, v rozpore s príslušnou národnou legislatívou, navrhované odpojenie od účinných systémov CZT alebo inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom v predmetnej lokalite. 

Oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít. 

V rámci Výzvy sú oprávnenými projektmi len také projekty, v ktorých sú opatrenia na úsporu energie v budove navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Projekty, ktoré nie je možné technicky, funkčne alebo ekonomicky zrealizovať v zmysle požiadaviek výzvy, sú neoprávnené.