Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

06.11.2015 14:13

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR"), Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v súlade s bodom 6.1 Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a so Všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku, výberovými kritériami pre výber projektov a hodnotiacimi kritériami pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020 týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít (ďalej len „žiadosť") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „výzva"),.

pre opatrenie: 1 - Prenos znalostí a informačné akcie.
podopatrenie: 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností
b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Termín vyhlásenia výzvy: 05.11.2015 Termín uzavretia výzvy: 06.12.2015

Maximálna výška podpory: 80 000 EUR.

·         Maximálne 3 žiadosti, každá na inú oblasť zamerania aktivít vzdelávania

Možné oblasti zamerania aktivít (pre nás vhodné najmä):

·         1.Vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest;

·         2.Vzdelávanie v oblasti lokálnej ekonomiky ako nástroja rozvoja regiónov v aktivitách mimo poľnohospodárskej výroby;

·         3.Vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ako nástroja rozvoja regiónov a tvorby pracovných síl na vidieku;

Kontakt na poskytovateľa: info@land.gov.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)