Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu v sektore ovocie a zelenina

19.04.2016 10:54

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

 Vyzýva žiadateľov na predkladanie žiadostí v termíne

od 1. júna 2016 do 15. septembra 2016

všetkých žiadateľov o schválenie operačného programu  (ďalej len „žiadateľ o schválenie OP“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 543/2011 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia EP a Rady č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny v platnom znení, k predkladaniu žiadosti o schválenie operačného programu v termíne uvedenom vyššie.

ak sa má vykonávanie OP začať 1. januára nasledujúceho roka (žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum podania na pošte)

Oprávnený subjekt - každá uznaná organizácia výrobcov/ združenie organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina, ktorú uznalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Formulár - Žiadosť o schválenie operačného programu
Sprievodné doklady a oprávnené akcie  - uvedené v časti 3.1 príručky pre žiadateľa
Adresa predkladania:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

Schválenie OP je predpokladom oprávnenosti subjektu na finančný príspevok z fondov EÚ.

Finančná pomoc sa rovná výške skutočne realizovaných a  zaplatených finančných príspevkov členov OV / ZOV do operačného fondu obmedzenej na:

  • 50 % skutočne vzniknutých výdavkov v rámci implementácie OP a na
  • 4,1 %, resp. 4,6% hodnoty predávanej produkcie každej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov za zvolené obdobie v súlade s čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
 

Obsah predkladaného OP, proces samotnej implementácie schváleného OP, jeho zmeny, financovanie operačného fondu, termíny, forma a pravidlá predkladania žiadostí o platbu vrátane formulárov sú dostupné v Príručke pre žiadateľa o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu zverejnenej na webovom sídle platobnej agentúry v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Uznávanie organizácií a programy.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke.