Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami

26.07.2017 12:18

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravuje aj pre rok 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. Cieľom pomoci je podporiť podnikateľské subjekty, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb, alebo procesov pri riešení inovačných projektov s vybranými riešiteľskými organizáciami. V záujme rozširovania portfólia riešiteľov projektov – oprávnených organizácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje 

 

Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami pre

  • všetky verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied pôsobiace na území Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov a noriem, 
  • právnické osoby zapísané v Obchodnom registri so sídlom v Slovenskej republike, ktoré za obdobie posledných troch rokov preukázateľne riešili najmenej tri výskumno – vývojové projekty 

Záujemcovia podľa písm. a) a písm. b) musia dokladovať tri riešené výskumno-vývojové projekty formou záverečnej správy, alebo kópiou prihlášky patentu/ priemyselného vzoru a pod. v tlačenej forme alebo na CD nosiči. 

 

V rámci aktualizácie databázy žiadame okrem kontaktných údajov uviesť: 

  • odvetvie, pre ktoré vykonávate výskumné a vývojové činnosti (napr. strojárstvo, chémia, lesníctvo, atd.) 
  • hlavnú výskumnú a vývojovú činnosť, (napr. výskum a vývoj materiálov, nanotechnológií, chemických vlákien, atd.) 
  • tri príklady dobrej praxe spolupráce v oblasti výskumu a vývoja vo forme názvu projektu, rokov realizácie a partnerských inštitúcií. 

Žiadosť nepredkladajú organizácie, ktoré sú už v databáze registrované. 

Žiadosť tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

 

Žiadosti o zaradenie do databázy je potrebné zaslať najneskôr do 31. 08. 2017 na adresu: Ministerstvo hospodárstva SR, odbor inovácií a aplikovaného výskumu, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, tel. 02/ 4854 3535, 4854 1528 zaleska@mhsr.sk; tanistrak@mhsr.sk

 

Žiadosť: https://www.mhsr.sk/uploads/files/JF7NIq8y.pdf 

Zoznam riešiteľských organizácií: https://www.mhsr.sk/uploads/files/ueCXtPb7.pdf

 

Zdroj: https://www.economy.gov.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre