Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2015 – LEADER NSK

24.02.2015 13:29

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2013 vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, pre nasledovné opatrenia :

Opatrenie 1. Obnova obcí,

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS,

 

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op123

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je 15.04.2015, do 15:00 hod.

Bližšie informácie a podrobnosti sú uvedené vo Výzve a jej prílohách.

 

Podklady na stiahnutie :

Výzva : (RTF 3,29 MB)

Žiadosť : (RTF 3,7 MB)

Príloha č.12 : (RTF 3,32 MB)

Príloha č.13 (PDF) : (PDF 210,89 kB) alebo (XLS 30 kB)

Usmernenie : (PDF 237,41 kB)