Výzva na predkladanie žiadostí v rámci tretej prioritnej osi Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia"

31.08.2016 09:20

Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

Výzva sa týka tretej prioritnej osi programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia". Pre výzvu bude platiť nasledovná špecifická podmienka: Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018.

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 30. novembra 2016 do 16:15 hod.

Termín na vyhodnotenie výzvy

Marec 2017

Miesto predkladania žiadostí

Adresa STS:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie a zároveň v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Spoločného technického sekretariátu v Krakove najneskôr dňa 30. novembra 2016 do 16:15 hod.

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v elektronickej aj papierovej verzii.

Predloženie elektronickej verzie - žiadosť je potrebné predložiť pomocou špeciálnej aplikácie, tzv. generátora žiadostí.

Predloženie papierovej verzie - papierovú verziu vo forme vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti, ktorá bola odoslaná pomocou generátora a prílohy k žiadosti ( zoznam príloh k žiadosti (pdf) 47.0 KB) je potrebné predložiť v dvoch samostatných kompletoch (v samostatných šanónoch).

Kto môže predkladať žiadosti

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky,
 • územná samospráva a jej organizačné zložky,
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
 • profesijné vzdelávacie inštitúcie, vedecké a výskumné organizácie, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, vysoké školy , európske zoskupenia územnej spolupráce.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

 • Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov v sektore vzdelávacích inštitúcií profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné programy/iniciatívy profesijného a odborného vzdelávania realizované na školách, stáž, vzdelávanie a odborná príprava pilotné a štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov a študentov v odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných školách).
 • Spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integráciea obyvateľskej účasti, zdokonaľovanie cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia.
 • Cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív profesijného a odborného vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému stredoškolského a nepretržitého vzdelávania, a taktiež dobrej praxe v oblasti spravovania vzdelávania a financovania systému školstva.
 • Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania (napr. mapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci stáží a odborného vzdelávania).

Všetky aktivity musia mať cezhraničný charakter.

V rámci priority nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia, napr. výstavba, modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom (nemôžu byť hlavnou aktivitou v projekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska)  .

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

 • formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti
 • technické hodnotenie
 • vecné hodnotenie

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu, preukázaný cezhraničný charakter a splnenie špecifickej podmienky výzvy.

Podrobné kritériá hodnotenia projektov.

Úroveň finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

V prípade projektov podliehajúcich pravidlám štátnej pomoci bude hodnota finančného príspevku určená v súlade so schválenou schémou štátnej pomoci.

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 1 mil. eur.

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur  .

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 4,23 mil. eur.

Nevyhnutné dokumenty

Dokumenty záväzné v rámci výzvy vrátane Programu, Príručky pre prijímateľa a záväzných usmernení sa nachádzajú nižšie.

Program

Príručka pre prijímateľa s prílohami

Vzor žiadosti - generátor žiadostí

 Zoznam príloh k žiadosti (pdf) 47.0 KB

 Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku (pdf) 1.0 MB

 Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní (doc) 178.0 KB

 Vyhlásenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov (doc) 92.0 KB

 Vzor vyhlásení partnera (doc) 181.0 KB   (doc) 181.0 KB (vyhlásenie o plnení verejno-právnych povinností,  vyhlásenie o oprávnenosti DPH, vyhlásenie o trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií) (doc) 181.0 KB

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (pdf) 2.0 MB

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Iné dôležité informácie

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,34 pln

K žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude potrebné priložiť vlastné štúdie, sektorové analýzy žiadateľov zachytávajúce východiskovú situáciu cieľovej skupiny projektu.

 

Zdroj: STS PL-SK