Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

10.09.2021 10:16

Dňa 28.06.2021 bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67, Uzávierka 2. hodnotiaceho kola je 1.11.2021.

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.

Projekt musí spĺňať princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie uvedené v prílohe 8 výzvy.

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10 miest.

Žiadateľ za predchádzajúcich 12 mesiacov od vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP a počas jej platnosti neznížil kapacity (miesta), resp. nedošlo k zrušeniu kapacít/MŠ (s výnimkou zrušenia kapacít z dôvodu havarijného stavu zariadenia alebo nevyhovujúcich hygienických podmienok).

Minimálna a maximálna výška príspevku nie je stanovená.

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

  • max. vo výške 8 950 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
  • max. vo výške 2 900 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.