Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

10.09.2021 10:33

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Cyklodoprava v slovenských regiónoch sa dočká výraznej podpory vďaka novej eurofondovej výzve. Na budovanie a modernizáciu cyklotrás, ako aj na ďalšie riešenia, ktoré prispejú k rozvoju cyklodopravy, ide 21 miliónov  eur z eurofondov z regionálneho programu.

 

Oprávnený žiadateľ z menej rozvinutého a viac rozvinutého regiónu:

obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb).
samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja).
mimovládna organizácia.
subjekty zo súkromného sektora (právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej/základnej školy), materská/základná škola.
organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia ako zriaďovateľ materskej/základnej školy, materská/základná škola.
 

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 13.10.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 13.12.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

 

Zdroj informácií: www.zmos.sk/irop-cyklovyzva-uz-zverejnena--oznam/mid/405616/.html