Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2016

24.02.2016 13:30
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania.
Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov z oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 2 výzvy písomne a zároveň elektronicky (vo worde), s príslušnými náležitosťami a dokladmi, do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2016. Podrobnosti o aktivite sa nachádzajú vo výzve.
 
Žiadosť v písomnej podobe je potrebné poslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
Žiadosť v elektronickej podobe posielajte na adresu: gabriela.vincencova@minedu.sk.
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 30. marec 2016.