Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu aktivít zameraných na prevenciu agresie, násilia, šikanovania, intolerancie a xenofóbie na rok 2016

29.02.2016 13:09
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na oblasť prevencie agresie, násilia, šikanovania, intolerancie a xenofóbie vo výške 48 000 EUR.

Dotácia je zameraná na odbornú pomoc pri tvorbe a realizácii školských výchovno-preventívnych programov proti agresii, násiliu a šikanovaniu pre základné školy na území SR alebo na organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia so zameraním na prevenciu intolerancie, xenofóbie a na sociálnu inklúziu žiakov základných škôl na celoslovenskej úrovni.
 
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu aktivít zameraných na prevenciu agresie, násilia, šikanovania, intolerancie a xenofóbie na rok 2016.

 
Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

s označením na obálke:  „Výchovno-preventívny program 2016.“ 

Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu:
vychovno-preventivnyprogram@minedu.sk
 
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je:   1. apríl 2016.