Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2016 - Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

23.03.2016 13:33
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania Cieľom poskytnutia dotácie je umožniť deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s osobitným zreteľom na deti a žiakov so zdravotným postihnutím a deťom a žiakom bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb stretnutie s ich vzormi – s obľúbenými populárnymi umelcami a ďalšími osobnosťami, z oblasti športu a podobne, spoluúčinkovanie s nimi pred mnohopočetným publikom, prezentovať viaceré celoročné aktivity obsahovo a prakticky zamerané na podporu inkluzívneho/integračného spoločenského procesu.

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa § 6c ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVVaŠ SR najneskôr do 15. 06. 2016.