Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

19.07.2017 22:36

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou:

  ·  dostavby telocvične,

  ·  rekonštrukcie telocvične alebo

  ·  výstavby novej telocvične.

 

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:

  ·  rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,

  ·  rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),

  ·  rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),

  ·  rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,

  ·  rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Dotáciu je možné poskytnúť len obciam, vyšším územným celkom, štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150 a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie a neboli prijímateľmi finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične za rok 2016.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle ministerstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

29. september 2017 do 14.00 h.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2017/