Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

02.08.2016 07:14

Výzva v rámci Startup Pool otvorená! Poď s nami na medzinárodné startupové podujatia. SBA pre vás pripravila prehľad najvýznamnejších zahraničných startup konferencií. Tieto podujatia nie sú spoluorganizované SBA. Zoznam podujatí nie je vyčerpávajúci.

Do čoho sa môžeš zapojiť a aké sú podmienky účasti na medzinárodnom startup podujatí?

 • účasť záujemcov o podnikanie zo Slovenska a slovenských podnikateľov na medzinárodných startup podujatiach (napr. Slush, Web Summit)*
 • účasť môže byť vo forme návštevníka (SBA hradí vstupenky) alebo vystavovateľa (SBA hradí náklady na stánok.) 
 • Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).
 • prihlásiť sa na zvolené podujatie je potrebné minimálne 6 týždňov pred začiatkom podujatia**
 • za jeden MSP sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného zástupcu pre MSP aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme výlučne vzťah - spoločník, konateľ, zamestnanec - zamestnancom musí byť v čase podania prihlášky). Zamestnanecký vzťah je potrebné dokladovať zaslaním scanu pracovnej zmluvy, príp. dohody. 
 • pre každé podujatie je potrebné osobitné zaslanie žiadosti.
 • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO 

* na stránke startup konferencie musí byť jasne uvedené, že ide o podujatie určené pre startupy. Ak to zo stránky jasne nevyplýva, je žiadateľ povinný zaslať spolu s prihláškou podpísané a opečiatkované prehlásenie od organizátora, že ide o konferenciu určenú pre startupy.  **neúplné prihlášky a prihlášky doručené v lehote kratšej ako 6 týždňov pred začiatkom podujatia, nebudú predložené hodnotiacej komisii

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:

 1. Vyplnená a e-mailom zaslaná prihláška, ktorej súčasťou je vyhlásenie a povinné prílohy na adresu podujatia@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 2. Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.
 3. Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).

Prihláška a povinné prílohy pre fyzické osoby

 1. prihláška
 2. CV žiadateľa
 3. prezentácia startupu, prípadne vypracovaný biznis plán
 4. potvrdenie od organizátora, že sa jedná o startup podujatie (v prípade, že to zo stránky konferencie jasne nevyplýva) 

Prihláška a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ

V prípade, že má žiadateľ firmu alebo je fyzická osoba podnikateľ, MUSÍ vyplniť prihlášku pre MSP a FO podnikateľ.

 1. prihláška
 2. CV  zástupcov MSP, ktorí sa podujatia majú záujem zúčastniť (v prípade, že je zástupca MSP v danom MSP zamestnanec, prosíme o zaslanie skenu pracovnej zmluvy, príp. dohody)
 3. prezentácia startupu
 4. potvrdenie od organizátora, že sa jedná o startup podujatie (v prípade, že to zo stránky konferencie jasne nevyplýva) 

Dôležité: všetky prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej prihlášky. Neúplné prihlášky nebudú predložené hodnotiacej komisii. V prípade dožiadania dodatočných informácií zo strany SBA, je žiadateľ povinný tieto prílohy doručiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, prihláška bude klasifikovaná ako neplatná.

Hodnotenie a výber nominovaných žiadateľov

Výber žiadateľov bude realizovaný na základe posúdenia relevantnosti žiadosti, a to na základe kritéria plného využitia potenciálu zahraničného podujatia, kvality zaslaných príloh a inovatívnosti startupu. Za výber účastníkov je zodpovedná SBA.

Poskytnutá pomoc účastníkom medzinárodného startup podujatia

Účastníkovi je poskytnutá nepriama forma pomoci vo výške 100 % úhrady nákladov spojených s účasťou na medzinárodnom startup podujatí (účastníkovi budú vopred hradené poplatky za účasť na medzinárodnom startup podujatí, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, prípadne náklady na stánok na danom podujatí). Všetky dodatočné výdavky si hradí účastník sám. SBA s úspešným žiadateľom (záujemcom o podnikanie alebo startupom) uzavrie pred odchodom na medzinárodné startup podujatie zmluvu o zabezpečení účasti na startup podujatí v zahraničí. Súčasťou zmluvy sú aj zmluvné pokuty. 

Pomoc de minimis

V prípade, že účastníkom podujatia je MSP, tak sa MSP stáva prijímateľom pomoci de minimis. Viac o iniciatíve Startup Sharks TU.

Ostatné podmienky účasti

 • Prijímateľmi pomoci sú občania Slovenskej republiky.
 • Prijímateľmi pomoci sú fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov).
 • Oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky (v odôvodnených prípadoch päť rokov) pred zapojením sa do výzvy.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, ktorý bol právoplatne odsúdený/á za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, ktorý je dlžníkom voči štátu (daňové odvody, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti).
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, proti ktorému je vedené konkurzné konanie, spoločnosť je v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a bol proti spoločnosti zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, proti ktorému je vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov).
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik patriaci do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis. V opačnom prípade predložíte údaje o prijatej pomoci de minimis za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s podnikom tvoria jediný podnik.

REFUNDÁCIA nie je možná. Vstupenky si sami nekupujte, v prípade, že komisia schváli Vašu žiadosť o účasť na zahraničnom podujatí, zakúpenie vstupeniek, leteniek a ubytovania zariadi Slovak Business Agency.

Príklad

Firma XY ma záujem zúčastniť sa podujatia Web Summit, ktoré sa uskutoční 7.- 10.11.2016 v Lisabone, Portugalsko. Čo všetko jej bude preplatené?

SBA uhradí všetky náklady spojené s podujatím vopred.

 • vstup na dané podujatie resp. stánok, pre max. 3 zástupcov firmy, ktorí majú voči firme relevantný vzťah (musí to byť overiteľné a rozhodujúci je dátum, ktorý nesmie byť neskorší, než dátum na prihláške) - výlučne sú v danej firme konateľmi, spoločníkmi, zamestnancami (zamestnancom musí byť v čase podania prihlášky).
 • ubytovanie v 3* hoteli od 6.-11.11.2016, t.j. noc pred podujatím a noc po podujatí. pre max. 3 zástupcov firmy.
 • spiatočnú letenku 6.11.2016 - 11.11.2016 pre max. 3 zástupcov firmy.

Poznámka: v prípade, že prijímateľ má záujem o vycestovanie na podujatie skôr, ako deň pred podujatím a návrat neskôr ako deň po podujatí, hradí si predmetné náklady sám. 

SBA nehradí

 • náklady na víza,
 • náklady na poistenie,
 • lokálnu prepravu, dopravu na/z letiska,
 • stravné,
 • sponzoring ani partnerstvo nie je oprávneným výdavkom,
 • náklady na propagáciu na podujatí ani dodatočné náklady spojené s podujatím. Refundácia nie je oprávnená!

Startup pool - Skoč do toho a neutop sa!

                                                                                                                                                                                                                                                  Ponúkame ti:

 • poskytovanie špecifických informácií a praktické poradenstvo spojené s podporou vzniku a rozbehu startupov, vrátane online poradenstva/web prezentácií/webinárov,
 • workshopy a semináre,
 • tréningy a školenia, na rôzne zaujímavé a užitočné témy z oblasti podnikania,
 • individuálne odborné poradenstvo a podporu zo strany odborných expertov, mentorov a lektorov,
 • účasť na medzinárodných startup podujatiach.

Aktivity pre teba pripravuje SBA a spolupracujúce organizácie v regiónoch Slovenska.

Kontakt

Slovak Business Agency Karadžičova 2, 811 09 Bratislava agency@sbagency.sk

Zdroj: SBA