Výzva na rekonštrukciu hasičských zbrojníc č. VII PHZZ pre rok 2017

18.07.2017 11:38

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc

Termín vyhlásenia: 17.7.2017

Termín uzávierky: 31.8.2017

Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty

·  Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky

·  Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:

·  Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,  

·  Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v zmysle stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti hasičských zbrojníc podľa prílohy č. 1 tejto výzvy

·  Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice

·  Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia).

·  Projektové a inžinierske práce pre projekt.

Minimálna výška dotácie:     5 000,- EUR

Maximálna výška dotácie:  30 000,- EUR 

Viac info: https://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017