Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

24.05.2016 10:10

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 23. 5. 2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS. Termín na uzávierku výzvy je 13. 6. 2016.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 580 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci OP EVS (DOCX, 75 kB)

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 75 kB)

Príloha č. 3 - Životopis (DOCX, 84 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF pre prioritnú os 1 OP EVS (DOCX, 84 kB)

 

Zdroj: MV SR