Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 4, Špecifický cieľ 4.4.1, aktivita D, E, F

05.08.2016 10:19

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pre Prioritnú os 4
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

pre Investičnú prioritu 4.4

Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

pre Špecifický cieľ 4.4.1

Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Aktivitu D. Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkových opatrení najmä energetickej efektívnosti a využívania OZE vrátane poradenstva, informačných kampaní, odborných seminárov, konferencií a aktivít pre deti a mládež

Aktivitu E. Zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania informovanosti pre verejný sektor, energetických manažérov, audítorov, poskytovateľov energetických služieb

Aktivitu F. Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti, využívania OZE a iných nízkouhlíkových opatrení

 

Výzva na odborných hodnotiteľov ŠC 4.4.1 aktivita D, E,  F – termín výzvy predĺžený do 7.9.2016

Príloha č. 1 Životopis

Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním údajov

Príloha č. 3 Potvrdenie odbornej praxe aktivita ŠC 4.4.1 aktivita D, E, F