Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

20.06.2017 09:00

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v rámci OP VaI prioritnej osi PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 06. 2017

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Zdroj: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-narodneho-projektu-zameraneho-na-podporu-rozvoja-kreativneho-priemyslu-na-slovensku/