Výzva na získanie dotácie na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov - vysoké školy

04.06.2017 18:25

Vláda Slovenskej republiky si dala za cieľ v tomto volebnom období zaviesť systém kalkulácie úplných nákladov činností verejných vysokých škôl s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť využívania zdrojov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúcu výzvu (ďalej len „výzva“) na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj, s cieľom podporiť verejné vysoké školy pri implementácii postupov vedúcich k zabezpečeniu kalkulácie úplných nákladov na jednotlivé aktivity vysokej školy.

V strednodobom horizonte ministerstvo zvažuje zavedenie podmienky transparentného a vierohodného systému kalkulácie úplných nákladov na strane vysokej školy ako súčasť systému financovania verejných vysokých škôl. Systém kalkulácie úplných nákladov je z hľadiska ministerstva nevyhnutným predpokladom ďalšieho rozvoja systému financovania verejných vysokých škôl a súčasne ho ministerstvo považuje za nutný nástroj manažmentu vysokej školy pri rozhodovaní o nakladaní s disponibilnými zdrojmi.

Oprávnení žiadatelia

Žiadosť o dotáciu môžu podať len verejné vysoké školy.

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť do 30. júna 2017. Formou žiadosti je vyplnený formulár, ktorý je uvedený v prílohe tejto výzvy. Žiadosť sa adresuje na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Využiť je možné aj elektronické podanie. Vysoká škola nepodáva samostatný projekt, ktorý by bol predmetom výberu a hodnotenia, ale sa prihlasuje k aktivitám vedúcim k zavedeniu systému kalkulácie úplných nákladov podľa vytvorenej metodiky systému UNIKAN (ďalšie informácie sú uvedené v prílohe k výzve a budú predmetom informačného seminára).

Alokovaná suma

Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je tristotisíc eur pre rok 2017. Dotácia bude poskytnutá vo forme bežných transferov. Alokácia na roky 2018 a 2019 sa určí tak, aby pokryla záujem vysokých škôl.

Vymedzenie témy rozvojových projektov

Cieľom výzvy je podporiť verejné vysoké školy pri zavádzaní a rozvoji systému kalkulácie úplných nákladov na ich jednotlivé aktivity, s tým súvisiaca príprava vstupných údajov, ich spracovanie a analýza výsledkov. Pod kalkuláciou úplných nákladov sa na účely tejto výzvy rozumie aj alokácia výnosov z jednotlivých aktivít a komparácia nákladov a výnosov na jednotlivé aktivity. Manažment vysokej školy tak bude mať k dispozícií údaje o nákladoch a výnosoch spojených s uskutočňovaním jednotlivých študijných programoch, ako aj o ich štruktúre, v ďalšej etape implementácie bude vedieť lepšie posúdiť aj náklady a výnosy spojené s jednotlivými projektmi tvorivej činnosti, či ďalšími aktivitami vysokej školy.

Všeobecné podmienky

Dotáciu je možné použiť na osobné náklady zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na implementácii systému kalkulácie úplných nákladov (ďalej len „projekt“) . Dotáciu je možné použiť aj na tovary a služby – odmeny na zamestnancov mimo pracovného pomeru zúčastnených na projekte, organizáciu seminárov a školení  (zaškolenie zamestnancov podieľajúcich na aktivitách projektu), prípadne cestovné náhrady spojené s aktivitami projektu. Dotáciu nie je možné použiť na iné náklady a náklady nesúvisiace s implementáciou projektu.

Zo strany ministerstva bude zabezpečená metodická podpora verejnej vysokej škole k možným otázkam prostredníctvom externých konzultantov vo vymedzenom rozsahu. Vysokej škole, ktorá používa finančný informačný systém (FIS – SOFIA), bude sprístupnený softvérový nástroj podporujúci kalkuláciu úplných nákladov na jednotlivé aktivity vysokej školy (UNIKAN).

Vysoká škola sa zaviaže najmä:

- k vytvoreniu projektového tímu za účelom zabezpečenia aktivít potrebných pre naplnenie cieľov tejto výzvy a jeho vedenie na úrovni rektora, kvestora, prípadne relevantného prorektora;

- vypracovať kalkuláciu úplných nákladov na oblasť vysokoškolského vzdelávania, oblasť výskumu a vývoja a oblasť ostatných aktivít patriacich do hlavnej činnosti vysokej školy, ako aj na jednotlivé študijné programy a ich internú analýzu

• za rok 2017 do 30.9.2018 (do 30.6.2018 kalkuláciu), ak bude vybraná na podporu v prvom kole,

• za rok 2018 do 30.09.2019 (do 30.6.2019 kalkuláciu) ak bude vybraná na podporu v druhom kole;

- prekonzultovať identifikované problémy aplikácie metodiky a odporúčaných postupov s cieľom zlepšenia metodiky a dostupných nástrojov s ministerstvom a konzultantmi ministerstva;

- sprístupniť ministerstvu údaje najmenej na úrovni výnosov a nákladov podľa jednotlivých vyššie uvedených oblastí aktivít

• za rok 2017, ak bude vybraná na podporu v prvom kole,

• za rok 2018, ak bude vybraná na podporu v druhom kole;

- vypracovať kalkuláciu úplných nákladov  na  vyššie uvedené oblasti a ich internú analýzu do 30.9.2019 a prekonzultovať svoje zistenia s ministerstvom

• za rok 2018 do 30.9.2019 (do 30. 06. 2019 kalkuláciu), ak bude vybraná na podporu v prvom kole,

• za rok 2019 do 30.09.2020 (do 30. 06.2020 kalkuláciu), ak bude vybraná na podporu v druhom kole;

- sprístupniť ministerstvu údaje za druhý rok uskutočnenej kalkulácie na úrovni výnosov a nákladov, aj na úrovni študijných programov;

- realizovať kalkuláciu nákladov na všetkých svojich súčastiach;

- osobitne analyticky sledovať náklady hradené z poskytnutej dotácie na rozvoj;

- používať na kalkuláciu nákladov FIS - SOFIA, modul UNIKAN, ak vedie účtovníctvo v tomto informačnom systéme.

V prípade, že vysoká škola nepoužíva FIS – SOFIA, podmienkou poskytnutia dotácie na rozvoj systému kalkulácie úplných nákladov je spracovanie informácií o spôsobe zabezpečenia aktivít vysokej školy na realizáciu tohto systému vrátane informácie o softvérových nástrojoch, ktoré bude pri tom využívať.

Niektoré podrobnosti k priebehu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov sú uvedené v prílohe tejto výzvy. Vysoká škola musí počítať najmä s nasledujúcimi aktivitami:

- zmapovanie všetkých priestorov/miestností – zabezpečenie štruktúrovaných informácií napr. o ich výmere, kategórie priestorov (seminárna miestnosť, sklad, chodba...), prevažný účel používania (vzdelávanie, administratívna podpora...).

- spracovanie údajov o jednotlivých študijných programoch v požadovanej štruktúre, najmä rozsah hodín priamej výučby, alokácia využívaných priestorov, počty študentov, vyučujúci zabezpečujúci jednotlivé predmety,

- zabezpečenie údajov o činnosti zamestnancov vysokej školy, najmä ich podiel na vzdelávacej, tvorivej a ostatnej činnosti a pod.

Ministerstvo na základe tejto výzvy predpokladá podporu všetkých verejných škôl, ktoré splnia požiadavky výzvy. Podpora bude realizovaná najmenej v dvoch kolách. V prvom kole sa predpokladá podpora piatich až šiestich vysokých škôl. Každej podporenej vysokej škole bude poskytnutá dotácia na rozvoj v základnej sume 20 000 eur a ďalších 20 až 25 eur za prepočítaného zamestnanca v prvom roku podpory (pre vysoké školy vybrané v prvom roku v roku 2017). V druhom roku vysokej škole bude poskytnutá dotácia v sume 20 až 25 eur podľa rovnakého prepočítaného počtu zamestnancov vysokej školy ako v prvom roku podpory a dotácia na rozvoj v sume 10 000 eur.

Podmienky čerpania a zúčtovania dotácie na rozvoj budú upravené v zmluve o poskytnutí dotácie.

Žiadosť musí byť podpísaná štatutárom vysokej školy.

Indikatívny časový harmonogram

• 01. jún 2017 – informačný seminár pre vysoké školy k metodike UNIKAN

• 30. jún 2017  - termín na doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie

• Júl 2017 – zostavenie poradia vysokých škôl, v ktorom získajú podporu; prípadne vyradenie z podpory, ak nebudú splnené podmienky výzvy.

Požadované prílohy k žiadosti

V prípade, že vysoká škola nepoužíva FIS - SOFIA, priloží k žiadosti informáciu o spôsobe kalkulácie úplných nákladov a softvérových nástrojoch, ktoré plánuje využiť pri implementácii projektu.

Kritériá výberu

Ministerstvo preverí, či vysoká škola splnila podmienky výzvy. Poradie podpory jednotlivých vysokých škôl zostaví tak, aby bolo možné zabezpečiť dostatočnú podporu pre jednotlivé vysoké školy v čase implementácie.

Záverečné ustanovenia

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy žiadnemu zo žiadateľov, ako aj poskytnúť dotácie v celkovo nižšej sume ako je uvedená alokovaná suma. Prípadné otázky k výzve adresujte na svs@minedu.sk.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyzva-na-ziskanie-dotacie-na-rozvoj-na-podporu-zavadzania-systemu-kalkulacie-uplnych-nakladov/