VÝZVA NA ZVÝŠENIE KAPACÍT INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKÝCH ŠKÔL

04.11.2016 14:15

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 03.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva je zameraná na rozširovanie kapacít materských škôl. Oprávnená je výstavba nových objektov materských škôl a taktiež rekonštrukcia a rozširovanie existujúcich objektov materských škôl. V rámci výzvy je tiež možná úprava areálu škôlky a obstaranie technického vybavenia.

V Ý Z V A

na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 • Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl [Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1] (docx, 299.45 Kb, 913x)
 • Prílohy (rar, 6.03 Mb, 750x)
 •  

 • Oprávnené aktivity

  Hlavné aktivity

  a) Výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

  b) Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

  c) Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);

  d) Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

  e) Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;

  f) Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

  Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

  Žiadateľ na rozširovanie kapacít materskej školy je povinný realizovať aktivity pod písmenom a až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. Aktivitu f. nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu.

  Oprávnený žiadateľ

  • okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy,
  • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ materskej školy,
  • mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy, združenie ako zriaďovateľ materskej školy (zväz, spolok, spoločnosť, klub a. i.),
  • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) ako zriaďovateľ materskej školy oprávnená vykonávať túto činnosť.

  Finančná alokácia výzvy je 79 757 690 €.

  Financovanie projektu

  Minimálna výška príspevku na projekt nie je stanovená. Maximálna výška príspevku na projekt je 1 000 000 €.

  Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

  • max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
  • max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

  Link na kompletné znenie výzvy

  https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10748