Výzva o NFP na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

10.02.2016 10:01

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Dotáciu je možné poskytnúť len obciam a vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 4. marca 2016 do 24.00 h.

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou
-          dostavby telocvične,
-          rekonštrukcie telocvične alebo
-          výstavby novej telocvične.

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:
-          rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
-          rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
-          rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
-          rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
-          rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Bližšie informácie:   https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-a-na-vybavenie-telocvicne/